Dane finansowe

Wyniki finansowe:

Opis I kwartał
2016   
II kwartał
2016   
III kwartał
2016   
Przychody ogółem 4 456 524 10 461 379 17 897 876
Przychody netto ze sprzedaży 4 390 574 10 430 690 17 858 770
Wynik ze sprzedaży 11 736 347 648 570 340
Zysk (strata) brutto 110 929 162 171 124 506
Zysk (strata) netto 45 944 13 305 23 517
Aktywa razem 62 388 154 60 472 416 61 520 779
Zobowiązania długoterminowe 0 0 40 752
Zobowiązania krótkoterminowe 19 467 878 2 220 690 3 639 499
Kapitał własny 20 530 246 36 139 341 36 149 553
Kapitał zakładowy 16 136 648 23 957 515 23 957 515
Zysk netto na akcję (EPS) 0,0003 0,0001 0,0001
Liczba akcji 161 366 476 239 575 150 239 575 150


Opis I kwartał
2015   
II kwartał
2015   
III kwartał
2015   
IV kwartał
2015   
Przychody ogółem 4 602 400 9 781 614 14 943 345 18 617 619
Przychody netto ze sprzedaży 4 564 167 9 681 580 14 778 491 18 291 839
Wynik ze sprzedaży 60 747 301 800 498 126 439 603
Zysk (strata) brutto 28 781 265 570 505 973 313 089
Zysk (strata) netto 11 410 188 250 400 753 225 877
Aktywa razem 35 903 489 40 503 313 61 025 500 56 509 861
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 9 237 734 9 070 907 24 163 624 14 596 476
Kapitał własny 15 989 836 20 450 674 20 659 177 20 484 302
Kapitał zakładowy 13 957 515 16 136 648 16 136 648 16 136 648
Zysk netto na akcję (EPS) 0,0007 0,001 0,002 0,001
Liczba akcji 139 575 150 161 366 476 161 366 476 161 366 476


Opis I kwartał
2014   
II kwartał
2014   
III kwartał
2014   
IV kwartał
2014   
Przychody ogółem 5 090 482 10 481 685 15 867 274 19 885 441
Przychody netto ze sprzedaży 5 056 623 10 412 351 15 736 218 19 700 741
Wynik ze sprzedaży 206 791 422 441 574 870 383 016
Zysk (strata) brutto 230 371 468 061 668 102 263 320
Zysk (strata) netto 186 377 375 569 512 816 188 706
Aktywa razem 20 152 384 19 950 344 28 717 360 34 482 687
Zobowiązania długoterminowe 0 0 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 1 867 145 1 381 515 2 453 668 8 565 466
Kapitał własny 15 976 097 16 165 289 16 302 536 15 978 426
Kapitał zakładowy 13 957 515 13 957 515 13 957 515 13 957 515
Zysk netto na akcję (EPS) 0,001 0,003 0,004 0,001
Liczba akcji 139 575 150 139 575 150 139 575 150 139 575 150


Opis 2012 2013
Przychody ogółem 18 392 386 19 827 117
Przychody netto ze sprzedaży 17 977 493 18 724 662
Wynik ze sprzedaży 845 955 601 709
Zysk (strata) brutto 54 991 1 606 335
Zysk (strata) netto 53 832 1 303 773
Aktywa razem 17 976 070 19 869 294
Zobowiązania długoterminowe 0 0
Zobowiązania krótkoterminowe 1 152 579 1 572 543
Kapitał własny 14 485 947 15 789 720
Kapitał zakładowy 13 957 515 13 957 515
Zysk netto na akcję (EPS) 2,79* 0,01
Liczba akcji 19 305* 139 575 150

* - udziałyWskaźniki finansowe:

Opis I kwartał
2016   
II kwartał
2016   
III kwartał
2016   
Rentowność sprzedaży 1,05% 0,13% 0,13%
ROE 0,22% 0,04% 0,07%
ROA 0,07% 0,02% 0,04%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 67,1% 40,2% 41,2%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 203,9% 67,3% 70,2
EBIT 561 575 516 449
45 125
EBITDA 1 224 013 978 995 245 019
P/E 738 3 781 2 139
P/BV 2 1 1


Opis I kwartał
2015    
II kwartał
2015    
III kwartał
2015    
IV kwartał
2015    
Rentowność sprzedaży 0,3% 1,9% 2,71% 1,23%
ROE 0,07% 0,92% 1,94% 1,10%
ROA 0,03% 0,46% 0,66% 0,40%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 55,5% 49,5% 66,1% 63,8%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 124,5% 98,1% 195,4% 175,9%
EBIT 123 676 362 417
495 496
561 575
EBITDA 269 230 658 797 958 041 1 224 013
P/E 457 197 101 150
P/BV 3 2 2 2


Opis I kwartał
2014   
II kwartał
2014   
III kwartał
2014   
IV kwartał
2014   
Rentowność sprzedaży 3,7% 3,6% 3,3% 1,0%
ROE 1,2% 2,3% 3,1% 1,2%
ROA 0,9% 1,9% 1,8% 0,5%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 20,7% 19,0% 43,2% 53,7%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 26,1% 23,4% 76,2% 116,0%
EBIT 228 602 466 053 662 024 429 181
EBITDA 362 018 731 957 1 063 639 973 671
P/E - - 565 660
P/BV - - 19 6


Opis 2012 2013
Rentowność sprzedaży 0,3% 7,0%
ROE 0,4% 8,3%
ROA 0,3% 6,6%
Wskaźnik ogólnego zadłużenia 19,4% 20,5%
Wskaźnik zadłużenia kapitału własnego 24,1% 25,8%
EBIT -165 710 1 494 906
EBITDA 348 736 2 001 335
P/E - -
P/BV - -